OAE تست شنوایی بدو تولد:
شناسایی زودهنگام اختلالات شنوایی به منظور جلوگیری از ایجاد تاخیر در رشد زبان و گفتار و همچنین شکل گیری گفتار کامل به همراه حداکثر مهارت های ارتباطی، شنیداری، زبانی و گفتاری ضروریست. در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و امکان ثبت گسیلهای اکوستیکی گوش (OAE) ،امکان شناسایی اختلالات شنوایی از بدو تولد فراهم شده است.
آزمون OAE (تست شنوایی بدو تولد ) شامل ارزیابی اصواتی است که توسط حلزون در پاسخ به محرک صوتی ایجاد می شوند. سلولهای مویی خارجی در حلزون در پاسخ به صدا مرتعش می شوند این ارتعاشات یک اصوات غیر قابل شنیده شدن ایجاد می کنند که به سمت گوش خارجی (کانال گوش) منتشر می شوند. این اصوات را با استفاده از دستگاه خاصی که مجهز به یک میکروفن مینیاتوری است و در کانال گوش خارجی قرار داده می شوند میتوان ثبت کرد.

 

این آزمون طبق پروتکل جهانی غربالگری نوزادان، پس از تولد برای تمامی نوزادان و تا سن 3 سالگی به صورت دوره ای برای کودکان دارای فاکتورهای خطر و سایر کودکان مشکوک به وجود کم شنوایی می بایست انجام شود.